Quannu nun sinnepò fare a menu

ritratto di Nino Lacagnina

Quannu rimpatriau da Tripoli

vinni a stari ca me famiglia in via Chiarosi.

Nu quartiri

circai di fari amicizia qu tutti

ma a cosa nun fu facili

picchì i carusi da me età

mi taliavanu cumu na cosa strana.

Chi schifiu,

aviva nasciutu all'Africa

e nun'era niuru,

parlava ca lingua a strascinuni in talianu

e nun capia chiddu ca dicivanu,

i fimmineddi mi davanu sempre arraggiuni,

a zi Ciccina mi chiamava "signuri"

e nun mi sciarriava mai cu nuddu.

I capiva a situazioni

ma nun sapia chi fari.

Na iurnata,

nun marricurdu pi quali motivu.

un caruso, Lillo Orlando,

duppu ca mi dissi un saccu di parulazzi,

m'ammuttà accussì forte

ca caduvu in terra

metre tutti arridivanu.

Mi susivu e metre iddu arridiva ancora,

ci detti na timpulata accussì forte

c'ancora, pinsu, s'arricorda.

Intervinì allura Carmelo,

u frati chiù ranni di du anni,

ca mi dissi:

bravu, ora scinni o Stazzuni

e vidimmu chi sa fari.

A sti paroli tutti mi taliaru fissu fissu e i,

capinnu ca nun mi putiva tirare narrì,

accittau di scinniri.

O Stazzuni m'azzuffai cu Lillu 

cu tutta a disperazioni c'aviva in corpu

e qunnu Lillu stava p'avire a peggiu

u frati Carmelo intervinì na lotta.

I lignati ca pigliai du iuru

nun li pozzu cuntari ma nun marrinnivu mai;

ogni vota ca finiva in terra

mi susiva, cadiva arrì e mi risusiva

insinu a quannu Carmelo dissi basta,

nun si na fimminedda!

Da du iornu fici parte finarmente da comunità.

                                                      ninoelle

                                                   

 

 

 

 

Gradimento